תנאי שימוש

מתוך מדריך כפרי הנוער
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ברוכים הבאים למדריך לפיתוח וניהול שותפויות בין כפרי נוער ופנימיות לבין הפילנתרופיה (להלן: "האתר"). השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק):כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

• למשתמש לא יהיו כל זכויות ו/או בעלות על תוכן כלשהו המצוי באתר. הסכם זה הוא הרשאה בלבד להשתמש באתר.

• אין להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשכפל כל חלק מן התוכן, בכל דרך שהיא ללא קבלת הסכמה מפורשת. האתר והתוכן המופיע בו מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים והם מיועדים לשימוש פרטי בלבד של המשתמש ולא לשימוש מסחרי.

• המשתמש מחויב להשאיר את התוכן בנוסחו המקורי ולא לעשות כל שינוי ו/או השמטה בתוכן.

• המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהתוכן באתר אינו מיועד לשימוש כתחליף לייעוץ ואין לראותו כמיועד לכך, ולפני הסתמכות על התוכן באתר ו/או בכל סוגיה הנוגעת לתוכן באתר יש להיוועץ במומחה בתחום. האתר מוצג מתוך כוונה בלעדית להפיץ תכנים לתועלת הציבור וכל תוכן הנכלל באתר הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ מוסמך.

• המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מסכים ומתחייב לפעול בהתאם להוראות השימוש בכל הנוגע לשימוש בתוכן באתר. נוסף על האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ, למכור, להעתיק או לפרסם תוכן או חומר אחר מהאתר בין בתמורה ובין שלא בתמורה ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב.

• שיתופים והפורום הציבורי - כפרי הנוער והפנימיות בישראל יהיו רשאים, על-פי שיקול דעתם הבלעדי, לחסום את ההרשאה למשתמש כלשהו במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש באתר, או כאשר הפריע המשתמש לפעילותו התקינה של האתר. בלי לגרוע מן האמור לעיל ו/או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, יהיו רשאים להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שינקטו נגדם צעדים.

•המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לשפות את שיתופים והפורום הציבורי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרם לה, שינבעו כתוצאה משימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ו/או על פי כל דין, שיעשה באתר ו/או באמצעותו, ו/או בתכנים בו.

• הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבתי המשפט בתל אביב. על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.

מיאון אחריות

המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים באתר אינטרנט זה עשויים להכיל אי-דיוקים או שגיאות דפוס. כמו כן נערכים לפרקים שינויים במידע שבאתר. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות אתר אינטרנט זה לצורך קבלת החלטות בנושאים אישיים, רפואיים, משפטיים או כספיים; לשם כך עליך להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות שלך.

בשום מקרה לא תחול על שיתופים והפורום הציבורי אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר אינטרנט זה, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לשיתופים על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

שינויים באתר והפסקת השירות

שיתופים והפורום הציבורי יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, יהיו רשאים לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתם, ולשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאים שיתופים והפורום הציבורי להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים יוחזק החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן יהיו שיתופים והפורום הציבורי רשאים למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.